Meniny má , zajtra má dnes je 20.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1771)

Áno
Áno (2390)

Celkový počet hlasov je 4161
Partneri

Pozvánka - zasadnutie OZ.

 

Starosta obce V a v r e č k a
Poslancom OZ
Kontrolórovi obce
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
28.03.2014 o 15.00 hod. v zasadačke Obecného domu
P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia
- voľba overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesenia
2 Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2013
3. VZN č.6/2014 o chove a držaní psov na území obce Vavrečka
4. VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Vavrečka
5. Žiadosť Františka Jaroša a manž. Zuzany o predaj časti nehnuteľnosti z parcely č.
E –KN č.8124/1 o výmere 53m2
6. Žiadosť Františka Jaroša a manž. Zuzany o súhlas s vysporiadaním vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti
7. Žiadosť Miroslava Troppa a Miroslava Pavču o odpredaj parcely C KN č.686/4 lesné
pozemky o výmere 2 745 m2
8. Rôzne
9. Uznesenie
10. Záver
Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa koná 28.3.2014 o 15.00 hod. /piatok/ v okrúhlej zasadačke Kultúrneho domu.

 


Dátum pridania: 24.03.2014