Meniny má , zajtra má dnes je 24.08.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1751)

Áno
Áno (2370)

Celkový počet hlasov je 4121
Partneri

Rastlinstvo

Rôznorodosť geologických, geomorfologických, pádnych a orografických pomerov vplýva na pestrosť a druhovú skladbu flóry daného územia. Vo voľnej prírode žijú rastliny v skupinách, menších či väčších kolóniách, alebo v rozsiahlych porastoch, ktoré nazývame spoločenstvá. Ich vznik a existencia sa riadia zákonitosťami, ktoré vyplývajú zo špecifických nárokov jednotlivých druhov. Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák a kol., 1966) patrí územie Vavrečky do oblasti západokarpatskej kveteny, obvodu západobeskydskej flóry, okresu Západné Beskydy.Obvod západobeskydsej flóry je charakterizovaný submontánnymi a montánnymi lesnými spoločenstva mi a vplyvom karpatskej flóry. Druhovým zložením sa vegetácia na celom území katastra zaraďuje do jedného lesného vegetačného stupňa: smrekovo-bukovo-jedľového. Náhle a podstatné zmeny v rastlinných spoločenstvách Vavrečky spôsobil človek pri hospodárskom využívaní krajiny. Pôvodné jedlo-bukové lesy boli v nižších vhodných polohách vyrúbané a premenené na polia a lúky, vo vyšších polohách na smrekové monokultúry. Lesy dnes zaberajú len cca 25 % rozlohy katastra obce. Súvislejšie lesné komplexy sa zachovali v okolí Magurky, Grapy, Javoriny, Hája, Žigmundky.


Z listnatých drevín býva zastúpená len jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), z krov zemolez čierny, resp. baza červená (Sambucus racemosa). Z bylinných druhov indikujú jedliny a súčasne diferencujú od bučín najmä lipka vec okrúhlolistý (Galium rotundifolium) a chlpaňa žltkastá (Luzula luzulina). V bylinnom podraste týchto spoločenstiev ďalej nájdeme druhy ako podbelica alpínska (Homogyne alpina), tónovka dvojlistá (Mainthemum bifolium), kyslička obyčajná (Oxalis acetosel la), jednokvietok veľkokvetý (Moneses uniflora), papraďka samičia (Athyrium filix-femina), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), peracina dúbravová (Gymocarpium dryopteris), 
Na umelo vytvorených miestach (polia, pasienky, okraje ciest, jarčeky, násypy, okolie ľudských obydlí) sa v území vytvorili druhotné synantropné spoločenstvá, v ktorých sa vyskytujú mnohé burinové druhy. V okolí ciest, násypov nachádzame druhy ako nátržník husí(Potentilia ansenna), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), palma obyčajná (Artemisia vulgaris), skorocel väčší (Plantago major), stavíkrv vtáčí (Polygonum aviculare), štiavec kučeravý (Rumex crispus), lopúch plstnatý (Arctium tomentosum), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), a pod.

V katastrálnom území Vavrečky nachádzame aj endemické, úplne i čiastocné chránené druhy rastlín našej flóry. Z karpatských subendemitov je to zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa). Z úplne chránených druhov slovenskej flóry sa vyskytuje: ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), vemeník dvojlistý (Platanthera bifolia), rebrovka rôznolistá (Blechum spicant), plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum),  Z čiastočné chránených druhov horec luskáčovitý (Gentiane asclepiadea), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus). V katastri Vavrečky sa vyskytujú mnohé druhy rastlín, ktoré sú vo svojej existencii ohrozené, vzácne, resp. im treba venovať pozornosť.


Dátum pridania: 08.10.2011