Meniny má , zajtra má dnes je 20.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1771)

Áno
Áno (2390)

Celkový počet hlasov je 4161
Partneri

Zasadnutie OZ 27.4.2012.

Obecné   zastupiteľstvo  vo  Vavrečke

                                                 V  y  h  l  á  š  k  a

     V  zmysle  §  12 zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení  a    na  základe rokovacieho poriadku je

                               

                                                    z v o l a n é

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň  27.04.2012 o 17.00 hod. v zasadačke    Obecného domu s týmto programom:

 

 

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2.   Výročná správa obce Vavrečka za rok 2011

3.   Správa nezávislého audítora

4.   Interná smernica č.1/2012 Rozpočtové pravidlá      

5.   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2012

6.   Žiadosť Jozefa Beľáka a manž. Vavrečka č. 253 o odkúpenie časti pozemku parc.č. C KN

      554/3 evidovaná na LV č.499

7.   Žiadosť  Štefana Dendisa a manž. Terézie Vavrečka č.162 o odkúpenie časti pozemku

      parc.č.  C KN 409/59  evidovaná na LV č. 499     

8.   Diskusia

9.   Uznesenie

10.  Záver

                                                                               

 

                                                                                       Mgr. Ladislav Šnapko    

                                                                                            starosta  obce

 

 

 

Zasadnutie je neverejné, podľa zákona č.479/2010 §12, odst. 9, písm. a.

 


Dátum pridania: 24.04.2012