Meniny má , zajtra má dnes je 19.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1770)

Áno
Áno (2389)

Celkový počet hlasov je 4159
Partneri

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO  ZBORU V NÁMESTOVE

 

 

V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,

 

v územnom obvode okresu Námestovo

od 10,00 hod.  dňa  29.07.2013 – do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov    z a k a z u j e   najmä:

 

-          zakladať alebo udržiavať ohne,

-          používať otvorený oheň

-          fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

-          vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zakazuje vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

Vlastníci lesa, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesa  v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov a  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    p o v i n n í    najmä:

 

-          zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä:

-          pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

-          zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,

-          udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 

 

 

 

                                                                                            pplk. Ing. Miroslav Trabalka v.r.                                                                             

                                                                                                                riaditeľ                                                                                                              


Dátum pridania: 31.07.2013