Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Cintorínsky poplatok

Vybavuje:Hvolková Iveta

Obec Vavrečka - správca cintorína sa riadi platným VZN o cintorínskych poplatkoch.

Prenájom Domu smútku: 30,00 eur

Prenájom hrobových miest / zmluva platná na 10 rokov:

jednohrob - 3,30 eur

dvojhrob -  6,60 eur