Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Komunálny odpad

Vybavuje Ing. Mária Kviatková

Odvoz komunálneho odpadu

Obec Vavrečka vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe  aktuálneho VZN (zverejnené v sekcii VZN)  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vavrečka.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a oznámiť každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s platným VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. 

Ďalej je povinný:

- zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,

- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,

- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely        - ich zberu na miesta určené obcou

- zbernú nádobu na zmiešaný komunálny odpad si poplatník zabezpečí na vlastné náklady. 

Informácie:

Od 1.1.2024 je v obci zavedený žetónový zber. Žetóny, ktoré občan dostane sú platné len v aktuálnom zdaňovacom období - rok 2024: 1 osoba/1 rok/6 kusov žetónov/30,00 eur. 

Nárok na úľavy:

- ak sa poplatník nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období, správca mu zníži poplatok o 100 % za obdobie zdržiavania sa mimo obec. Rovnako mu správca zníži alikvotne počet žetónov na zber zmesového komunálneho odpadu.

- ak je poplatník držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, správca mu zníži poplatok  o 50 %

- ak poplatník k 1.1. zdaňovacieho obdobia dovŕši vek 70 a viac rokov, správca zníži poplatok o 50%

Uznateľné doklady:

- potvrdenie o úhrade poplatku z inej obce/mesta

- nájomná zmluva, v ktorej je uvedené, že v cene nájomného je aj poplatok za komunálny odpad

- potvrdenie zamestnávateľa, že občan sa celoročne (nepretržite) zdržiava mimo územia SR

- potvrdenie zo zariadenia na výkon trestu

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby

- potvrdenie o návšteve školy, ktorá má sídlo mimo územia SR

- písomný doklad z ubytovacieho zariadenia – internát, ubytovňa

 -platný preukaz fyzickej osoby s ŤZP a ŤZP so sprievodcom

- potvrdenie o prechodnom pobyte v inom štáte.

Tlačivá:

 ŽIADOSŤ O VRÁTENIE POPLATKU (1).docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.55 kB

ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE POPLATKU KO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.33 kB

Registračný list pre podnikateľov.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.01 kB