Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Miestne dane

Vybavuje Ing. Mária Kviatková

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva k pozemkom, stavbám, domom, bytom a nebytovým priestorom, ktoré v priebehu roka zmenili vlastníka. Rozhodujúci je pritom stav vlastníka k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) a priznanie k dani sa podáva na OcÚ v čase úradných hodín do 31. januára na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo financií SR. Upozorňujeme, že povinnosť odovzdať priznanie k dani v termíne do 31. januára majú aj daňovníci, ktorí podávajú čiastkové priznanie a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Aby ste predišli pochybnostiam vo vypisovaní tlačiva prečítajte si prosím poučenie k vyplneniu tlačiva a postupujte v súlade s ním. Zároveň dbajte na to, aby všetky kolónky v tlačive boli vyplnené riadne, čitateľne a pravdivo.

Výnimku zo zákona tvoria daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo vydražením. Vtedy sa stávajú daňovníkmi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti resp. dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ak oproti predchádzajúcemu daňovému obdobiu nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní, nové priznanie k dani nepodávate a daňovú povinnosť si splníte zaplatením dane po zaslaní rozhodnutia.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť a príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie k dani podávajú: 

Noví vlastníci, ktorí nadobudli novú nehnuteľnosť darovaním, dedením, kúpou, dražbou, rozhodnutím súdu a pod., spolu s daňovým priznaním predložia:

- aktuálny list vlastníctva ( nemusí byť úradne overený)

- kópiu uznesenia súdu v prípade vydraženia,

- kópiu dedičského konania,

- kópiu kúpno-predajnej zmluvy resp. darovacej zmluvy,

- kópiu dokladu o prevode nehnuteľností s pečiatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú:

Doterajší vlastníci, ak nastala niektorá z týchto zmien:

- bolo vydané stavebné povolenie na stavby,

- bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby,

- došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. časť rodinného domu prešla na užívanie na podnikateľské účely),

- a v prípade ak ste našim daňovníkom ale nejakú nehnuteľnosť ste si prikúpili.

V takýchto prípadoch ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane. Budeme od Vás požadovať tieto doklady:

- kópiu stavebného povolenia alebo

- kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia a v závislosti o akú zmenu ide aj vyššie spomenuté doklady.

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podávajú:

Doterajší vlastníci v prípade, ak časť z nehnuteľností (resp. jej celok) priznaných za predchádzajúce daňové obdobia odpredali, darovali alebo iným spôsobom stratili k nehnuteľnosti vlastnícke práva. Daňovník predkladá:

- kópia kúpno-predajnej zmluvy resp. darovacej zmluvy.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností sa riadi platným VZN o dani z nehnuteľností v obci Vavrečka, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daňovým poriadkom.

Súčasťou tlačiva k Dani z nehnuteľnosti je aj tlačivo k Dani za psa. Daň platí fyzická a právnická osoba, ktorá je majiteľom alebo držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov. Daň sa vyrubuje rozhodnutím spolu s daňou z nehnuteľností. Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 5 €.

Tlačivá:

Daňové priznanie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.29 MB

Poucenie DPRIZNANIE miestne dane.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 403.73 kB