Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Príspevok pri úmrtí občana

Vybavuje: Mária Pavláková

Pozostalí pri úmrtí člena rodiny majú podľa platného VZN obce nárok na príspevok vo výške 33,00 eur

Predložiť: úmrtný list /kópiu/