Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Trvalý pobyt

Na oddelení evidencie obyvateľstva /ohlasovňa pobytu/ občan vybaví :

 1. Prihlásenie na trvalý pobyt
 2. Prihlásenie na prechodný pobyt
 3. Trvalý pobyt detí
 4. Ukončenie trvalého pobytu
 5. Potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o prechodnom pobyte
 6. Potvrdenie o žití do zahraničia
 7. Potvrdzovanie trvalého pobytu do tlačív / jedná sa o tlačivá: žiadosť o dávky v hmotnej núdzi, žiadosť o príspevok na kompenzáciu finančných prostriedkov a pod./
 8. Možnosť nahliadnutia do stáleho voličského zoznamu
 9. Vydávanie voličských, hlasovacích preukazov
 10. Oznamovanie o doručení písomností vyvesením na úradnej tabuli pre občanov s trvalým pobytom mesto Skalica
 11. Vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov


1. Prihlásenie na trvalý pobyt

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Za členov rodiny , prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze , ak ide o dieťa do l8 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze / ak sa prihlasuje zo zahraničia /
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti,
 • potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

2. Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby , na ktorú bol ohlásený, je občan povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá :

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • list vlastníctva , v prípade nájomcu nájomnú zmluvu
 • súhlas od vlastníkov / v prípade neprítomnosti vlastníkov pri hlásení pobytu v ohlasovni musia byť podpisy vlastníkov na súhlase overené/

Trvalý pobyt detí

V čase narodenia dieťaťa na území SR je miestom jeho trvalého pobytu trvalý pobyt podľa matky. Deň narodenia dieťaťa je aj dňom jeho prihlásenia na trvalý pobyt.

Pre dieťa narodené v zahraničí sa za takýto deň určuje deň prihlásenia dieťaťa na trvalý pobyt na ohlasovni pobytu jeho zákonným zástupcom. Zákonný zástupca pri prihlasovaní dieťaťa na trvalý pobyt musí predložiť pre toto dieťa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou ministerstva vnútra.

4. Ukončenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu. Občan, ktorý sa už v zahraničí trvalo zdržiava, môže skončenie trvalého pobytu na území SR ohlásiť prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu ohlasovni pobytu.

5. Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte – oddelenie evidencie obyvateľstva 

Potrebné doklady :

 • platný občiansky preukaz /prípadne potvrdenie o občianskom preukaze /
 • Doba vybavenia : na počkanie
 • Potvrdenie o prechodnom pobyte

Potvrdenie o prechodnom pobyte – oddelenie evidencie obyvateľstva 

Potrebné doklady :

 • platný občiansky preukaz /prípadne potvrdenie o občianskom preukaze/

6. Potvrdenie o žití do zahraničia

potrebné doklady: platný občiansky preukaz

7. Potvrdzovanie trvalého pobytu do tlačív / jedná sa o tlačivá:

 • žiadosť o dávky v hmotnej núdzi,
 • žiadosť o príspevok na kompenzáciu finančných prostriedkov a iné/

 Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť na základe oznámenia ohlasovne pobytu alebo ohlásenia občana, alebo na základe oznámenia matričného úradu, prípadne súdneho rozhodnutia. Trvalý pobyt sa zruší , ak občan pri prihlásení predložil neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad.

Trvalý pobyt sa zruší aj na návrh oprávneného občana užívať budovu alebo jej časť, v prospech ktorého bolo vydané súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacie práva.

Všetci vlastníci budovy alebo jej časti môžu súhlasne navrhnúť zrušenie trvalého občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka budovy.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, novým miestom trvalého pobytu je obec, v ktorej územnom obvode bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu občan prekladá :

 • vyplnený a podpísaný návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva
 • čestné prehlásenie

9. Vydávanie voličských, hlasovacích preukazov

Voličské, hlasovacie preukazy sa vydávajú občanovi osobne na požiadanie po predložení platného občianskeho preukazu.

10. Oznamovanie o doručovaní písomností

Adresa sídla obecného úradu je adresou slúžiacou na doručovanie korešpondencie od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov pre občanov s trvalým pobytom obce Vavrečka. Vyvesením oznámenia o doručení písomnosti oznamuje takýmto občanom, že majú doručenú písomnosť.